DierenwezijnsCheck beoordeelt klimaatimpact van voeding

Wereldwijd is voedsel verantwoordelijk voor een kwart van alle broeikasgasuitstoot. Ruim 83% van onze voedsel gerelateerde emissies komt door de consumptie van dierlijke producten. Daarom hebben wij de klimaatimpact van meer dan 200 (dierlijke) producten beoordeeld. Vlees draagt van alle onderzochte voedingscategorieën het meest bij aan klimaatverandering. Uit onderzoek van WUR bleek dat de vleesconsumptie in 2018 juist is gestegen. Niet zozeer in de supermarkt, maar vooral buiten de deur. In tijden van klimaatcrisis is een klimaatvriendelijk dieet belangrijker dan ooit en wij helpen consumenten en restaurants graag bij het maken van bewuste keuzes.

Wanneer is een product klimaatvriendelijk?

Verschillende onderzoeken zijn samengebracht in een handige tool, waarmee je gemakkelijk producten met elkaar kunt vergelijken. Voor het opstellen van de klimaatscores is gebruik gemaakt van levenscyclusanalyses. Hierbij wordt gekeken naar de CO2-uitstoot per kilogram product tijdens het hele productieproces; de teelt van gewassen, veehouderij, verwerking en transport. Vervolgens is de uitstoot van deze producten omgezet in cijfers van 1-10, waarbij 1 de meeste en 10 de minste uitstoot heeft.

Vlees heeft grootste klimaatimpact

Voor een klimaatvriendelijk dieet kun je vlees het beste laten staan. Rund- en kalfsvlees is verreweg de grootste vervuiler. Rundvlees uit Zuid-Amerika krijgt een dikke 1 in de KlimaatCheck. Een enkele kilo daarvan veroorzaakt een uitstoot van maar liefst 66 kg CO2, ongeveer evenveel uitstoot als 400 kilometer rijden in een middelgrote auto op benzine. Met een uitstoot van 23,6kg CO2 per kilo scoort ook Nederlands rundvlees niet hoger dan een schrale 2. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het veevoer, landverbruik, de mest en methaanproductie. Soja in veevoer komt deels uit Zuid-Amerika, waar regenwouden voor worden gekapt en grote hoeveelheden broeikasgassen vrijkomen. Daarnaast produceren koeien veel methaan, een broeikasgas dat 25 keer sterker is dan CO2. Uit koeienmest komt lachgas vrij, een broeikasgas dat zelfs 310 keer meer belastend is dan CO2. 

Schaal- en schelpdieren

Schaaldieren zoals kreeft en krab scoren met een 2 ook erg laag in de KlimaatCheck. De vangstmethode met sleepnetten verbruikt veel brandstof. Mosselen en oesters scoren juist opvallend goed, zij krijgen een 10. De productie van een kilo schelpdieren veroorzaakt een uitstoot van slechts 1,3kg CO2. Schelpdieren worden grotendeels gekweekt. De afstand tussen kwekerij en consument is relatief kort waardoor het transport weinig brandstof verbruikt. Daarnaast groeit er in de kwekerijen extra zeewier, dat juist CO2 opslaat.

Biologisch vs. Gangbaar

Opvallend genoeg is er weinig verschil in de klimaatscores voor gangbaar en biologisch vlees. Biologische dieren krijgen minder soja of eten biologische soja die niet afkomstig is uit ontbossingsgevoelige gebieden. Ze groeien daarentegen een stuk langzamer en hebben meer voer nodig om hetzelfde gewicht te bereiken. Zo heeft een plofkip hetzelfde klimaatcijfer als biologische kip.

Klimaat vs. Dierenwelzijn

Een goed cijfer voor klimaat betekent niet automatisch een goed cijfer voor dierenwelzijn. Vlees en eieren van kippen uit de intensieve veehouderij hebben bijvoorbeeld een lage klimaatimpact, maar scoren erg slecht op dierenwelzijn. Ze krijgen weinig ruimte en groeien erg snel. Dit is efficiënt en zorgt voor weinig uitstoot per kg product, maar juist deze leefomstandigheden veroorzaken veel dierenleed. Al het rundvlees scoort slecht op klimaat, maar de dierenwelzijnsscores verschillen. Zo scoort biologisch rundvlees een 7 op dierenwelzijn en regulier rundvlees een 4,5.

Een klimaatvriendelijk dieet

Plantaardige producten en schelpdieren hebben de minste impact op het klimaat. Plantaardige producten worden direct door de mens gegeten en er is voor de productie geen extra voer, water en ruimte nodig. Met 2,5kg CO2 per kg product scoren deze producten een rapportcijfer 10 in de check. Voor een echt klimaatvriendelijk dieet kun je vlees dus het beste laten staan. De gemiddelde Nederlander at in 2018 77kg vlees. Omgerekend betekent dit een uitstoot van 874kg per persoon per jaar. Om dit te compenseren zou iedereen 44 bomen per jaar moeten planten. Het is voor het klimaat cruciaal om de vleesconsumptie omlaag te brengen. Deze week is een mooi moment om daarmee te beginnen en mee te doen aan de Week Zonder Vlees.

Vind je zowel dierenwelzijn als klimaat belangrijk? Kies dan voor een product dat voor beide een voldoende scoort. Plantaardig is voor zowel dierenwelzijn als klimaatimpact de beste keuze.

Klik hier voor een volledig overzicht van alle klimaatscores.